میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس


 فرمها
فرم شرکت در جلسه دفاع
شرکت در حداقل سه جلسه دفاع از پایان نامه برای دانشجویان الزامی است
عدم ارائه مقاله
فرم مربوط به عدم ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه توسط دانشجو جهت عدم دریافت نمره
فرم آمادگی دفاع
فرم الف
منطقه 13
فرم تایید گزارش سه ماهه
فرم گزارش سه ماهه
فرم تحویل پایاننامه به استاد
دانشجوی کارشناسی ارشد موظف است پس از دفاع ، اصـلاحات لازم را تحت نظر استاد راهنمـا ، مشـاور و داور انجام داده و نسخـه¬های چاپی و CD مورد نیاز را پس از اخذ امضـا استـادان فوق به مسئول پژوهشی واحد تحویل دهد
فرم تعهد اصالت پایان نامه
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه که دانشجو باید آن را در صفحه بعد از بسم اللهدر صحافی رساله قرار داده و امضاء نماید
مدارک لازم جهت دفاع از پایاننامه
مراحل تصویب موضوع پایاننامه
صحافی - سی دی- پرینت
مدارک لازم جهت تسویه با اداره پژوهش و دریافت نمره نهائی
فرم پروپوزال کارشناسی ارشد
فرم خام پروپوزال کارشناسی ارشد
فرم ارزیابی پژوهشی
فرم ارزیابی 2 نمره پژوهشی
فرم اعلام آمادگی دفاع