میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هریس


گروه:
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
فرخی فر میثم مهندسی برق 819
صالحی پور علی معماری 95
شهامفر هادی نرم افزار 45
ماهان مهدی معماری 07
اورجعلی زاده فرحناز حسابداری 69
علیزاده سحر معماری 35
پوراسماعیل آرش معماری 46
صرافی نیک علی معماری 05
هدفی فرزانه 52
پورکریم محمد حسابداری 35
مست چمن ناصر حسابداری 12
اسدیان اصغر حسابداری 00
صدوقی متنق ناصر برق 20
سجودی مصدق برق 44
نونهال نهر علی اکبر حسابداری 00
فتاحی فرخ 00
جباری اصل صمد حسابداری 1920
زارعی قاسم حسابداری- مدریت 00
پاشائی کمالی فرشته معماری 10
پورکریم یعقوب حسابداری 00
اعظمی احداله معماری -30
حاج علیزاده جواد برنامه ریزی 22
شکیبائی کیارش سیستم های نرم افزاری 55
جعفری نویمی پور نیما کامپیوتر 50
نویدی عباس پور ابراهیم حسابداری 00
لیوارجانی پروین دخت جغرافیا و برنامه ریزی شهری 00
روشنایی تورج برنامه ریزی شهری و منطقه ای 24
حسینعلی پور علی مهندسی کامپیوتر 55
کشاورزیان راضیه مهندسی برق 25
احمدزاده حسن جغرافیا 15